Om CKF

Centrum för klinisk forskning, CKF har i uppdrag att stödja och stimulera klinisk forskning och forskarutbildning för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och tandvård.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vårdHälso- och sjukvården har därför en lagstadgad skyldighet att inom ramen för kärnverksamheten bedriva klinisk forskning och folkhälsovetenskaplig forskning enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.

Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (2017:30).

Vår verksamhet hämtar sin inspiration från patienterna och nyttan ska komma patienterna till gagn. Region Värmlands riktlinje Forskning - grundläggande principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård. Varje år ger vi ut en verksamhetsberättelse där vi beskriver vårt verksamhetsår. 

Organisation

Centrum för Klinisk forskning består av forskningschef, administrativ samordnare och statistiker samt en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom Region Värmland. CKF har också ett fristående forskningsråd som beslutar om ansökningar om forskningsmedel. I rådet finns ledamöter från hälso- och sjukvården och Karlstads universitet.

CKF är en del av regionens Kunskapscentrum där även Utbildningscentrum, Kliniskt träningscentrum, Kliniska kunskapsstödsenheten samt Sjukhusbiblioteken ingår.

Akademiska vårdcentraler är ett exempel på hur Region Värmland sammanför patientnära forskning och utveckling med verksamhetsförlagd utbildning för att möta framtidens personcentrerade vård.

Besöksadress

Älvgatan 49, plan 3
Hus 73 - "gamla spinneriet"
KARLSTAD

Postadress

Centrum för klinisk forskning
Region Värmland
Hus 73, plan 3
651 85 KARLSTAD