Om Konstenheten

Konstenheten förvaltar, vårdar och utvecklar Region Värmlands konstsamling. Vi arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten är en del av Regionfastigheter.

I ett hus vid skogens slut

I ett hus vid skogens slut, konstnär © Henric Westlund/BUS (2016). Verket är placerat på nya operationshuset i Karlstad. Foto: Kristoffer Andrén

© Robert Johansson/BUS (2016), Stratum II, placerad i Operationscentrum, Operationsmottagningen. Foto: Robert Johansson

De allra flesta invånarna i Värmland besöker åtminstone någon gång under sitt liv regionens lokaler. Konsten skapar spänning, innehåll och utrymme för reflektion samt speglar livet innanför och utanför vårdens väggar.

Konsten gestaltar regionens lokaler

Med inköp av framförallt svensk samtidskonst och genom uppdrag till professionella konstnärer arbetar vi över hela länet med att gestalta miljöer i sjukhus, vårdcentraler och inom folktandvården. Tanken är även att genom inköp gynna länets konstliv samt att länsbor ska få ta del av den samtida konsten.

Konsten utmanar våra föreställningar och belyser samhällsutvecklingen. På så sätt kan den offentliga konsten också locka till kreativitet och nya idéer i de miljöer där den placeras och både bidra med identitet och inspiration i samhällslivet.

Konst är en del av vården

Konsten bidrar till att miljön blir positiv, stimulerande och också mänsklig för besökare, vårdtagare och personal. Konsten kan förstärka och förtydliga en miljö – och/eller bilden av Region Värmland. Den kan skapa betydelsefulla möten och vara orienteringspunkter i sjukhus och andra stora lokaler. Konsten kan samverka med arkitektur, inredning och design eller existera helt för sig själv. Konst har en positiv effekt på hälsan - den är en del av vården.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54553380, fax 05-54553398 eller e-mail bus@bus.se.