Värmlands kulturplan

Kulturplanen är en beskrivning av de prioriteringar som Region Värmland vill göra i sitt utvecklingsarbete inom kulturområdet.

Ny kulturplan från 2022

Nu tar vi fram en ny kulturplan. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för arbetet, med stöd av kulturstaben. Planen ska gälla 2022–2025.

Här kan du läsa nämndens beslut om den fortsatta processen.

Under november genomför vi två digitala dialogmöten på temat Omställning och omstart:  

I mars 2021 ska förslaget till kulturplan skickas på remiss, så att alla aktörer kan ta ställning till förslaget till plan i dess helhet. Kulturplanen antas av regionfullmäktige i oktober 2021.

Den nuvarande kulturplanen förlängs och gäller till och med 2021.

Värmlands kulturplan 2017–2020

Du hittar Värmlands kulturplan 2017–2020 här.

Varför kulturplan?

Värmlands kulturplan är ett styr- och planeringsdokument för Region Värmlands fortsatta utvecklingsarbete inom kulturområdet. Planen ligger bland annat till grund för Region Värmlands beslut om verksamhets- och projektbidrag till kulturverksamhet, och för Region Värmlands egen verksamhet, bland annat inom Avdelningen för kulturutveckling.

Kulturplanen är också Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till viss regional kulturverksamhet. Planen kompletteras med ett särskilt årligt äskande.

Vad är en kulturplan?

Staten beskriver det så här: En regional kulturplan är en beskrivning av de prioriteringar som Region Värmland vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. Den ska beskriva prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen och innehålla uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Kulturplanen är en förutsättning för att Värmland ska vara en del av kultursamverkansmodellen.

Vad innehåller kulturplanen?

Planen ska beskriva regionens prioriteringar inom sju områden:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
  4. professionell bild- och formkonst,
  5. regional enskild arkivverksamhet,
  6. filmkulturell verksamhet, och
  7. främjande av hemslöjd.

De delar som handlar om biblioteksverksamhet bygger på den regionala biblioteksplanen.

Om den regionala biblioteksplanen

Men kulturplanen beskriver inte bara dessa sju områden. I likhet med alla andra regioner i Sverige har Region Värmland valt att skriva en plan som försöker ta ett samlat grepp över den regionala kulturen. 

Dessutom beskriver planen de så kallade horisontella målen (mångfald, jämställdhet etcetera) och kulturens samspel med andra politikområden (regional utveckling, folkhälsa, folkbildning etcetera).

Hur tas kulturplanen fram?

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. 

Planen skickas på remiss, bland annat till kommuner och organisationer inom kulturområdet.

Vem beslutar om kulturplanen?

Det är politikerna i regionfullmäktige som fastställer planen.

Vad händer sedan?

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som Region Värmland ska fördela. Region Värmlands styrelse beslutar om hur statsbidraget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna.

Om statsbidraget

Region Värmland och de verksamheter som omfattas av kulturplanen ansvarar sedan för planens genomförande.

Region Värmland ansvarar för uppföljning av planen, och återrapportering till Statens kulturråd.