Remissversionen av Värmlands kulturplan 2022-2025

Förslaget till Värmlands kulturplan 2022–2025 gick ut på remiss i mars 2021. Till och med 10 augusti kan alla som vill lämna synpunkter

Ladda ner remissversion Värmlands kulturplan 2022_2025 (pdf)

För att underlätta läsning och överblick har vi tagit fram en grafisk översikt över kulturplanen.

Ladda ner översikten (pdf)

Faktabilaga

I en särskild bilaga till kulturplanen presenteras de regionala kulturverksamheterna och deras planer och prioriteringar mer utförligt. Där beskrivs också samverkansmodellen, de nationella kulturpolitiska målen, de lagar och mål som gäller inom kulturområdet samt kulturområdets relation till Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet. I bilagan ingår också information om hur kulturplanen tagits fram och om finansieringen av verksamheter med statsbidrag.

Ladda ner faktabilaga (pdf)

Observera att remissen endast omfattar kulturplanen, inte faktabilagan.

Remissen

Region Värmland vill ha synpunkter på kulturplanens innehåll. Planen är till sin karaktär relativt övergripande; därför välkomnar vi också förslag till konkreta aktiviteter och insatser utifrån övergripande mål och ställningstaganden i kulturplanen. Dessa förslag kommer att beaktas i arbetet med att genomföra kulturplanen. Det kan vara aktiviteter som Region Värmland, kommunerna, regionala kulturverksamheter eller andra aktörer skulle kunna genomföra.

Alla intresserade är välkomna att lämna synpunkter och förslag. Remissen har skickats till cirka 110 remissinstanser – här kan du ta del av vilka som fått den. 

Ladda ner bilaga kulturplan remissinstanser (pdf)

Synpunkter på förslaget kan lämnas i ett remissyttrande eller via ett särskilt webbformulär.

Genom att du svarar på remissen kommer dina personuppgifter att behandlas av Region Värmland. Läs mer här  

Att lämna ett remissyttrande

Remissyttranden bör lämnas i bearbetningsbar form (till exempel Wordformat) per e-post till mona.bjorn@regionvarmland.se med kopia till kultur@regionvarmland.se. Ange diarienummer KBN/210027 i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Alla remissyttranden kommer att publiceras på Region Värmlands webbplats.

Följ gärna kulturplanens disposition i yttrandet. Hänvisa till rubrik och/eller sidnummer för det avsnitt som synpunkterna avser.

Skriv om möjligt kortfattat, rakt och konkret.

Sista dag att svara på remissen är 10 augusti 2021.

Att lämna synpunkter i webbformuläret

I formuläret kan du lämna synpunkter på förslaget till kulturplan. Formuläret är avsett för dem som vill lämna synpunkter, men inte planerar att skriva ett remissyttrande.

Sista dag att lämna synpunkter är 10 augusti 2021.

Här hittar du formuläret