Fortbildning för biblioteksanställda

Den regionala biblioteksverksamheten har tagit fram en fortbildningsmodell för att uppmuntra det kollegiala lärandet i Värmland. Inom ramen för modellen kan folkbiblioteken i Värmland söka medel för två typer av fortbildningsaktiviteter:

Lära av varandra

Byt arbetsplats med någon, skugga eller låna din kollega eller gör ett studiebesök på en arbetsplats i eller utanför Värmland. Du kan söka medel för vikariekostnaden och resekostnaden som uppstår i samband med att du befinner dig på annan plats alternativt för den kollega du lånar till din arbetsplats.

Utbildning i annans regi

Delta i en intressant utbildningsdag i eller utanför Värmland. Du ansvarar för att sprida den kunskap du tillägnar dig under dagen till dina kollegor i Värmland, till exempel genom ett Skypemöte. Du kan söka medel för vikariekostnad, resekostnad samt eventuell deltagaravgift. 

Hur går ansökan till?

Ansök via formuläret nedan. Specificera i ansökan vilken typ av fortbildningsaktivitet du söker medel för.

Högsta sökbara belopp är 5 000 kronor per ansökan. Stödet söks löpande under året.

Ansökan fortbildning för biblioteksanställda

Kommun
Sökande bibliotek
Adress
Postnummer
Postort
Momsregistreringsnummer/VAT
Bankgiro-/plusgironummer för utbetalning
Kontaktperson
E-post
Telefon
Välj fortbildningsaktivitet


Om du valt alternativet "utbildning i annans regi", hur kommer du att förmedla det du lärt dig till andra? Via:Beskriv vad du/ni vill göra.
Startdatum
Sludatum
Sökt belopp (specificera vad kostnaden avser, till exempel resa, deltagaravgift, vikariekostnad):