Regional biblioteksplan 2017–2020

Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av regionfullmäktige.

Ny biblioteksplan

Förslaget till biblioteksplan skulle ha skickats ut på remiss i mars 2020, men kultur- och bildningsnämnden har beslutat att senarelägga remissbehandlingen.

Processen startade med en workshop som samlade bibliotek, kommunala aktörer och organisationer för att samtala runt bibliotekets roll i framtiden. Arbetet samordnas med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi och ny kulturplan.

Den har tagits fram i samråd med de värmländska kommunerna, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Handikappförbunden Värmland, folkhögskolor och studieförbund i Värmland samt föreningar inom litteraturområdet.

Planen avser den regionala biblioteksverksamheten, Region Värmland.

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten, stödjande för kommunala biblioteksplaner samt ger underlag för att utveckla biblioteksverksamheterna och stimulera samverkan mellan biblioteken inom länet. Avsikten är att främja en stark biblioteksregion där Region Värmland, folkbiblioteken i Värmland och andra aktörer samarbetar och bidrar utifrån respektive verksamhets ansvar och förutsättningar.

Planens syfte är att:

  • tydliggöra den regionala biblioteksverksamhetens roll i förverkligandet av Värmlandsstrategin och Värmlands kulturplan
  • identifiera strategiska och prioriterade utvecklingsområden för samverkan med och mellan de olika biblioteken och andra aktörer i länet, i Sverige och internationellt
  • tydliggöra den regionala biblioteksverksamhetens roll i förhållande till folkbiblioteken i Värmland