Regional biblioteksplan 2021-2024

Nu tar vi fram en ny Regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategiskt styrdokument, som ska fastställas av Kultur och bildningsnämnden, Region Värmland. Planen kommer att vara styrande för biblioteksverksamheter inom organisationen Region Värmland, vägledande för kommuner samt ge underlag för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och stimulera samverkan i länet.

Vad är syftet med en regional biblioteksplan?

Avsikten är att främja en stark biblioteksregion genom att planen ska ge underlag för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och stimulera samverkan i länet. Planen omfattar inte all utveckling inom biblioteksområdet, utan ska lyfta viktiga utvecklingsområden som behöver genomföras i samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 17 §) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Vad innehåller den regionala biblioteksplanen?

Den regionala biblioteksplanen innehåller dels en vägledande del för hela Värmland, dels en styrande del för biblioteksverksamheter inom organisationen Region Värmland. Planen ska gälla 2021–2024.

Hur tas planen fram?

Framtagandet av den regionala biblioteksplanen är en samskapande process med flera dialoger och analysunderlag till stöd. Målet är att engagera många företrädare för kommuner, folkbildning och kulturlivet och därmed skapa en bred dialog kring bibliotekens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för arbetet, med stöd av avdelningen för kulturutveckling.

Analysunderlag som tagits fram och som ligger till stöd är bland annat användarundersökning om relevans och kännedom av biblioteksservice i Värmland, närhetsanalys av biblioteksservice i länet, undersökning av samverkansmöjligheter för Bibliotek Värmland.

I oktober 2019 hölls ett dialogmöte i linje med Värmlandsstrategin som samlade bibliotek, kommunala aktörer och organisationer för att samtala runt utmaningar för Värmland framåt, bibliotekets roll i framtiden och gemensamma lösningar. Projektet Värmland läser 2.0 har även fört dialogprocesser som syftat till att samlas kring ett fortsatt arbete för läsfrämjande i Värmland, efter projektets avslut. Även andra workshops har genomförts både med politiker och tjänstepersoner.

Arbetet med att ta fram en ny regional biblioteksplan samordnas med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi samt arbetet för en ny kulturplan, folkhälsoplan och planer för Region Värmlands folkhögskolor.

Vem kan svara på remissen och under vilken period?

Remissyttranden ska ha kommit in till Region Värmland senast 30 november 2020.

Det står alla intresserade fritt att svara på remissen.

En riktad remiss ställs även till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland, kommuner, studieförbund, folkhögskolor, Karlstads universitet, föreningar inom litteraturområdet och andra företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs.

Hur lämnar jag svar på remissen?

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (till exempel Wordformat) per e-post till mona.bjorn@regionvarmland.se med kopia till biblioteksutveckling@regionvarmland.se. Ange diarienummer KBN/200059 i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Vem beslutar om planen?

Det är politikerna i Kultur och bildningsnämnden i Region Värmland som fastställer den regionala biblioteksplanen i februari 2021.