För kommuner

Värmlandsarkiv kan bistå länets kommuner i frågor som rör arkiv och informationshantering.

Genom konsultuppdrag kan vi till exempel hjälpa till med gallringsutredningar, dokumenthanteringsplaner och ordnings- och förteckningsarbeten. Värmlandsarkiv kan erbjuda förvaring av handlingar i godkända arkiv. Kontakta oss för mer information och om ni vill ha offert.

Prislista och leveranshandledning

Vi har en speciell prislista för kommunerna.

Ladda ner prislista (pdf, 95 kB)

Vi har också en speciell tjänsteföreskrift för hantering av leveranser.

Ladda ner tjänsteförskriften (pdf, 151 kB)

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Samrådsgruppen är ett samverkansorgan för stat, kommuner och landsting och huvudman är Sveriges kommuner och landsting SKL och Riksarkivet. Samrådsgruppen har bland annat till uppgift att ge ut råd om bevarande och gallring, bevaka och ta initiativ i frågor som rör arkiv och dokumenthantering inom offentlig sektor.

Mer om kommunala arkivfrågor på Samrådsgruppens webbplats

SKL

Alla kommuner, landsting och regioner är medlemmar i organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) I SKL:s medlemsservice ingår bland annat att informera, ge råd och service i frågor som rör medlemmarna. SKL är även en nationell mötesplats för medlemmarna.

Mer information på SKL:s webbplats

Nätverk 

I länet finns ett arkivnätverk för kommunarkivarier som har träffar en till två gånger per år. I nätverket tas aktuella frågor upp till diskussion och det har en kunskapsförmedlande funktion inom arkivområdet.