Landstinget gör en anmälan enligt Lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg på grund av en förväxling av läkemedel i samband med kejsarsnitt.

Händelsen rör en patient, för vilken det var planerat ett kejsarsnitt, men som på grund av sammandragningar kommer in någon vecka tidigare och ett akut kejsarsnitt genomförs. I samband med anläggandet av ryggbedövning/spinalanestesi förväxlas läkemedlet Robinul, som ges innan själva bedövningen, med läkemedlet Robinul-neostigmin. Förväxlingen upptäcks och injicerandet avbryts innan hela dosen administrerats. Patienten konstateras stabil. Ansvarig gynekolog och barnläkare informeras och ingreppet fullföljs utan övriga komplikationer. Kvinnan får förlängd övervakning efter operationen. Barnet föds med normala värden (Apgar-score).


Anmälans diarienummer:
LK/151993