Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som kom till akutmottagningen på grund av smärta i en höft efter ett fall. En undersökning gjordes som inte visade någon skelettskada men patienten lades in på vårdavdelning då smärtan inte försvann. Dagen efter flyttades patienten till en annan vårdavdelning och blev sämre. Det upptäcktes att inga prover tagits sedan inkomst och prover togs då som visade misstanke om bland annat blodförgiftning och nedsatt njurfunktion.
Patientens tillstånd försämrades ytterligare och patienten flyttades till intensivvårdsavdelningen. Patienten fick hjärtstillestånd och hjärt-lungräddning genomfördes. Vårdades på intensivvårdsavdelningen och sedan vårdavdelning för rehabilitering innan överflyttning till korttidsboende.

Anmälans diarienummer: LK/153100