Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling och utsatts för risk för allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som haft regelbunden kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och som bedömts ha behov av kontakt med psykolog i sin behandling. Brister i den interna hanteringen ledde dock till att detta dröjde. Efter två månader kontaktades verksamheten av närstående som bad om stöd efter att patienten uppvisat ett försämrat mående. Man vidtog åtgärder och satte in stödinsatser men behovet av kontakt med psykolog kvarstod och påbörjades först senare.

Anmälans diarienummer: LK/170243