Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som vårdats inom psykiatrin på grund av bland annat hallucinationer. En justering av patientens läkemedel ledde till att hens tillstånd förbättrades inom några dagar. Patienten vårdades ytterligare en tid och uppföljning via medicinkliniken planerades efter utskrivning. En vecka efter utskrivning hämtades patienten från sitt hem och man upptäckte att de genomförda läkemedelsjusteringarna inte hade aktiverats.

Anmälans diarienummer: LK/172106