Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden skedde delvis på digital väg med anledning av det nya coronaviruset. Nämnden ställde sig bland annat bakom ett remissvar om ett regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik.

Dialog om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Hälso- och sjukvårdsnämnden förde i samband med sammanträdet dialog om det aktuella läget med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat berördes hur regional särskild sjukvårdsledning utifrån lag och regelverk fungerar i beslutsmakt och ansvar samt att det är professionen som styr och omfördelar resurser för att klara den extraordinära situationen. Utifrån detta diskuterades också demokratins funktion på kort och lång sikt och hur nämnden kan stödja det pågående omställningsarbetet. Vissa avsteg kommer att behöva göras från årsplanen gällande uppdrag och uppföljningar till förmån för att i första hand rusta hälso- och sjukvården för den pandemi som nu pågår. Nämnden ställde sig enhälligt bakom detta förhållningssätt.

Nämnden föreslår en central körkortsmottagning

Sedan tidigare finns ett beslut om att regionen ska utfärda läkarintyg till Transportstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår nu att regionstyrelsen fattar beslut om att inrätta en central körkortsmottagning där alla körkortsärenden – läkarbesök, provtagning och intyg samt förmedling för vård och stöd vid beroende eller missbruk – samlas vid en mottagning. Enligt förslaget ska denna rymmas inom den psykiatriska öppenvården.

Förslag till remiss rörande behandlingshem godkändes

Region Värmland och länets kommuner, via Värmlands läns vårdförbund (VLVF), har en gemensam styrgrupp för utveckling av länets missbruksvård. Under 2018 skickades en enkät ut till samtliga kommuner och regionen gällande missbruksvården. Ur enkätsvaren kunde man utläsa intresse och behov för ett länsgemensamt regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Utifrån detta sammanställde VLVF ett förslag om ett länsgemensamt behandlingshem för personer med missbruks- och beroendeproblematik med samsjuklighet.

Förslaget innebär att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via VLVF driver ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalitet för målgruppen där ett helhetsperspektiv tillämpas och där klienterna omhändertas på ett personcentrerat sätt med hjälp av relevanta kompetenser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ställa sig bakom remissvaret.