Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder i kraft först när det händer något som kallas för extraordinär händelse i fredstid.

Med detta menas en händelse som avviker från det normala, en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser från landstinget.

Krisledningsnämndens huvudsakliga syfte blir då att minimera skador på invånare, personal och egendom. Nämnden anmäler de beslut som fattats till regionfullmäktige.