Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring bildandet av region. Fler tillkommer allteftersom processen löper på.

Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss bildar tillsammans Region Värmland. Varför?

Den nya regionen bildas för att ytterligare stärka och utveckla Värmland. Det handlar om hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och om utvecklingsinsatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kultur.

Att bilda region ger nya möjligheter att möta utmaningar och ta vara på de möjligheter som finns i länet. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en organisation. Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.

Regionbildningen kommer också att innebära att beslut om länets utveckling flyttas närmare invånaren. Genom direkta val kommer invånarnas inflytande över länets utveckling att öka. I dag har landstinget direkta val men inte Region Värmland kommunalförbund.

Varför görs detta just nu? 

Det är en förändring som pågår i hela landet. Regioner och landsting behöver hitta nya former av lösningar för att kunna hantera både dagens och framtidens utmaningar. I 14 län har landstingen redan bildat region och nu pågår arbetet i de återstående sju länen för att bilda region till 2019. Värmland hör till dessa sju.

Regionbildning har diskuterats under många år i Värmland, hur kommer det sig?

Hur Sverige ska organiseras på den regionala nivån har utretts och diskuterats under många år, inte bara i Värmland utan i hela landet och det har tagits olika politiska initiativ i frågan.
I juli 2015 tillsatte regeringen en så kallad Indelningskommitté som föreslog att dagens 21 län skulle delas in i sex jämnstarka regioner, så kallade "storregioner". Det fanns dock ingen majoritet för förslaget i riksdagen och det drogs därför tillbaka i november 2016.

I Värmland har regionbildningsfrågorna, både den om större regioner och den om att bilda egen region i Värmland, hanterats av regionbildningskommittén med representanter från samtliga partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Efter att kommittén arbetat fram ett förslag om att bilda en ny region 1 januari 2019 och skickat ut det på remiss, upplöstes kommittén i mars 2017. Ansvaret för att fortsätta regionbildningsprocessen övergick därmed till Landstinget i Värmland, Region Värmland kommunalförbund och kommunerna.

Landstinget i Värmland ansökte i augusti 2017 hos regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Därefter har regeringen föreslagit riksdagen att alla landsting i Sverige ska ta utvecklingsansvaret och bli regioner från och med 1 januari 2019.

Det pratas både om region och regionkommun, vad menas egentligen? 

Båda begreppen syftar på en organisation som har samma uppgifter som ett landsting men som dessutom ansvarar för regionala utvecklingsfrågor. En region/regionkommun har direktvalda politiker och egen beskattningsrätt, det vill säga rätt att ta ut skatt från invånarna.

När är regionbildningen i Värmland klar? 

Den nya organisationen ska vara igång 1 januari 2019.

Vad ska den nya organisationen heta? 

Den kommer heta Region Värmland.

Vad innebär regionbildningen för invånarna? 

I vardagen kommer inte regionbildningen ha så stor betydelse. Däremot stärks demokratin genom att fler frågor med stor betydelse för invånarna samlas i en organisation med direktvalda politiker. Det betyder att du och alla andra invånare i länet får större möjlighet att påverka den regionala utvecklingen och kan utkräva ansvar från folkvalda politiker.

Blir det någon förändring i valet i höst? 

Ja, du som väljare väljer då politiker direkt till ett regionfullmäktige med ett bredare uppdrag än vad landstingsfullmäktige har idag. Regionfullmäktige kommer förutom hälso- och sjukvård inklusive tandvård också att vara ansvariga för regionala utvecklingsfrågor som utveckling av infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling, folkhögskolor med mera i Värmland (se frågan vad innebär det regionala utvecklingsansvaret?)

Vad innebär ”det regionala utvecklingsansvaret”? 

Detta regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och innebär:

  • att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin. I Värmland kallar vi den Värmlandsstrategin.
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Vad är regional utveckling? 

Regional utveckling innebär hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet. Det finns ett starkt samband mellan regionens utveckling och individens hälsa och välmående. Ett livskraftigt näringsliv, en bra hälso- och sjukvård en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud är exempel på viktiga förutsättningar för att människor ska trivas i Värmland och kunna bidra till utvecklingen.

Hur jobbar en region med regional utveckling?  

En regions uppgift är att få olika aktörer att samverka för utveckling och tillväxt. Det handlar mycket om koordinering, samordning och att få olika aktörer att arbeta i samma riktning. Utöver hälso- och sjukvård och tandvård handlar det om områden som regional tillväxt, infrastruktur, kultur, näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjningsfrågor. Regionen kommer också vara ansvarig för fem av länets sex folkhögskolor samt kollektivtrafiken om kommunerna beslutar om detta.

Vad har egentligen hälso- och sjukvården och regional utveckling med varandra att göra? 

Man brukar säga att hälso- och sjukvården och regionala utvecklingsfrågor är varandras förutsättningar. Regional utveckling innebär hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet. Det finns ett starkt samband mellan regionens utveckling och individens hälsa och välmående. Ett livskraftigt näringsliv, en bra hälso- och sjukvård en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud är exempel på viktiga förutsättningar för att människor ska trivas i Värmland och vilja bo och verka här.

Blir det mindre pengar till hälso- och sjukvård? 

Nej, hälso- och sjukvården kommer att fortsätta som tidigare. Men i och med bildandet av en region stärks Värmlands förutsättningar att utvecklas och bli bättre och det stärker även hälso- och sjukvården på sikt.

Kommer jag som patient att påverkas? 

Nej i vardagen kommer du som patient att få samma hälso- och sjukvård och tandvård som tidigare. Behöver du söka vård gör du det på samma sätt som tidigare.  

Hur påverkar regionbildningen kommunerna? 

En bra samverkan mellan kommunerna och den nya regionen är oerhört viktig för att Värmland ska utvecklas i framtiden. Samtliga 16 kommuner, landstinget och Region Värmland kommunalförbund jobbar därför tillsammans för att hitta bra former för detta. Bland annat håller man på att ta fram ett samverkansavtal som beskriver vilka frågor man ska samverka kring och hur det ska gå till.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i och med detta? 

Nej, Länsstyrelsen har kvar sin roll som statens förlängda arm i länet vilket innebär att se till att beslut från Sveriges riksdag och regering blir verklighet på ett bra sätt.

Vad kommer regionbildningen att kosta?  

Mycket arbete görs inom ramen för den löpande verksamheten, och vi är återhållsamma med kostnader och jobbar kostnadseffektivt i varje led.

Hur ser tidsplanen ut? 

Våren 2017

Ett första förslag om att landstinget i Värmland och Region Värmland kommunalförbund ska bilda region skickas ut på remiss till kommuner, partier och andra intressenter. Förslaget reviderades och gick därefter ut på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det stod då klart att samtliga kommuner svarat ja till att bilda region.

Hösten 2017

Landstinget i Värmland skickar in ansökan till regeringen om att överta det regionala utvecklingsansvaret och att bilda en ny gemensam organisation bestående av landstinget och Region Värmland kommunalförbund.

Direktörerna i Landstinget och Region Värmland kommunalförbund får i uppdrag av landstingsstyrelsen att påbörja samgåendet och bildar en projektledningsgrupp med representanter för de båda organisationerna.

Landstingets stabschef och Region Värmland kommunalförbunds biträdande regiondirektör får i uppdrag att lägga upp arbetet med en så kallad verksamhetsövergång, det vill säga att arbetet med att foga ihop två befintliga organisationer till en ny gemensam organisation. Exempel på frågor som ska hanteras är personalfrågor, kollektivavtal, fackligt samråd, ekonomifrågor, avtalsfrågor, IT-frågor, kommunikationsfrågor, lokaler med mera. En rad undergrupper med personal från bägge organisationerna knyts till denna grupp.

För att få till en bra samverkan kring viktiga regionala frågor mellan den framtida regionen och kommunerna har kommunerna i Värmland utsett en arbetsgrupp med kommunchefer från sex kommuner: Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Sunne, Årjäng och Karlstad. Tjänstemän från Landstinget och Region Värmland kommunalförbund ingår också i gruppen. Gruppen arbetar med främst två frågor som är kopplade till kommunernas verksamhet:

  1. Hur primärkommunala frågor ska organiseras och finanserias efter 2019 (med primärkommunala menas frågor som kommunerna själva äger men som Region Värmland kommunalförbund i dag driver på uppdrag av sina medlemmar).
  2. Hur ett samverkansavtal mellan kommunerna och regionkommunen ska se ut
En rekryteringsprocess för att rekrytera en ny landstings/regiondirektör inleddes. I december utses Anneli Snobl till ny direktör. Hon börjar sitt uppdrag den 1 april 2018.

Landstingsstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om hur den nya politiska beslutsstrukturen ska se ut.

Våren 2018

Arbetet med verksamhetsövergång, politisk struktur samt hur tjänstemannanorganisationen ska se ut fortskrider.

Beslut om samverkansavtal ska tas av samtliga kommuner och landstinget i Värmland

Beslut om kollektivtrafiken ska hanteras av den nya regionen eller inte ska tas av samtliga kommuner.

Hösten 2018

Val till den nya politiska organisationen sker vid allmänna val. Istället för att välja ett landstingsfullmäktige väljs nu ett regionfullmäktige med ansvar för både hälso- och sjukvård inkl tandvård och regionala utvecklingsfrågor.

Januari 2019

Den nya regionen startar sin verksamhet och landstinget och Region Värmland kommunalförbund upphör som separata organisationer.