Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-09-16

Justerat: 2020-09-30

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-09-30 till och med 2020-10-22. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här