Personuppgiftshantering vid ansökan om färdtjänst

Varför behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som du och andra lämnar till oss utgör underlag för bedömning av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst, verkställighet av beslut, uppföljning av utförda resor och statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden "Myndighetsutövning" och skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs inte till tredje land.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Om din ansökan godkänns kan uppgifter om dina personliga förhållanden komma att lämnas till andra uppdragstagare, som beställningscentral eller transportör, om uppgifterna behövs för att transporten ska kunna utföras och till samarbetspartner som utför kvalitetsuppföljning och statistik. Detta görs med stöd av bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 29 kap, §§6 - 7.

Exempel på uppgifter som kan lämnas ut är mellan vilka platser transporten ska ske, om specialfordon eller annan utrustning krävs, om samåkning med andra resenärer är möjligt eller om ledsagare eller ledarhund måste medfölja.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna för en godkänd ansökan sparas i fem år efter tillståndets utgång. Om din ansökan avslås kommer personuppgifterna att sparas i två år efter beslut.

Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Värmland kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Värmland behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Värmland behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade och under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och få dina personuppgifter utlämnade av Region Värmland i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur dina personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Erika Malmberg, inTechrity som är dataskyddsombud för Region Värmland.

Region Värmland, 651 82 Karlstad, telefon: 054-61 50 00, organisationsnummer: 232100-0156, e-post: personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se.

Erika Malmberg; inTechrity i Karlstad AB, telefon: 054-61 50 00, e-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Allmän information om personuppgiftshantering

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns här.