Barns hälsa och uppväxtvillkor

Via Nya perspektiv samverkar länets kommuner och Region Värmland för att skapa förutsättningar så att barn, unga och familjer i Värmland ska känna sig trygga - och när det behövs - kunna erbjuda anpassat stöd.

Samverkan sker exempelvis genom förbättrad samordning mellan socialtjänst, förskola/skola och hälso- och sjukvård. Ett annat exempel är samverkan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn. En övergripande målsättning är att alla elever ska få en lyckad skolgång.

Elevhälsosamtalen och elevhälsodatabasen ELSA underlättar möjligheterna till insatser inom skola, elevhälsa och annat förebyggande arbete i länet. Samverkan sker också med länsstyrelsen kring föräldraskapsstöd.

Arbetet inom området Barns hälsa och uppväxtvillkor leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt ordförande

Elisabeth Björklund, Arvika Kommun
elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, Region Värmland
Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se