Samverkan, avtal och vårdval

Coronainformation för kommun

Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun. 

Vårdval

Vårdval vårdcentral och vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Vårdgivare nationell taxa

Det nationella taxesystemet gäller för privata läkare (LOL) och fysioterapeuter (LOF).

Samordnad individuell plan

Samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänst.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Riktlinjer vid in- och utskrivning från sjukhus för att övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för individen.

Folkhälsa

Om folkhälsa och det strategiska folkhälsoarbetet inom Region Värmland och i samverkan med andra aktörer.

Allmänmedicinska specialiteten

Här finns rutiner som reglerar samarbetet mellan allmänmedicin och andra vårdgivare och samarbetspartners.

Avtal och överenskommelser

Tydlig ansvarsfördelning vad gäller arbetsuppgifter och ekonomi för en obruten vårdkedja för patienten.

Nära vård

Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland. om omställningen till nära vård, vad den innebär och hur arbetet genomförs.

Psykisk hälsa

Länkar till olika webbsidor inom området psykisk hälsa.

Mödra- och barnhälsovård

Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård är en resurs och ett stöd till alla vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Mobilt resursteam Karlstad

Äldre personer med stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska där Karlstads kommun och Region Värmland samverkar.

Närsjukvårdsteam

Samordningsrutiner vid insatser från fler än en huvudman för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Relationen till någon med svår sjukdom

Fem utbildningsfilmer med temat att vara närstående till en person som har svår sjukdom som kan leda till döden.

Palliativ vård

Rutiner och instruktioner för den palliativa vården.

Ambulanshelikopter

Ambulanshelikoptern och akutläkarbilen är en förstärkning av den akuta vården utanför sjukhusen i Värmland.

Avtalsdatabasen

Här hittar du Region Värmlands upphandlade avtal.

Beroende- & missbruksvård

Regionen och Värmlands läns Vårdförbund har en överenskommelse angående missbruks- och beroendevården i Värmland.

Hjälpredan

Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nya perspektiv

Regional samverkansarena för utvecklingsfrågor kopplade till social hållbarhet.

Samverkanskontakt barn-och ungdomspsykiatrin

Kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna.

Samordnare transvård

Stödfunktion i frågor om könsidentitet.

LSS-lagen

Kontaktuppgifter till Region Värmlands LSS-handläggare.

Funktionsrätt

Kontaktuppgifter till Region Värmlands funktionsrättsstrateg.

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill bidra till en förbättrad situation för barn och vuxna med sällsynta diagnoser, och för deras nätverk.

Arbets- och miljömedicin Örebro

Arbets- och miljömedicin (AMM) arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av miljön.