Samordnad individuell plan (SIP)

Personer med behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få stöd genom en samordnad individuell plan (SIP).

En samordnad individuell plan ska upprättas om någon inom regionens hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg uppmärksammar att en persons vård och/eller omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Behovet av en plan kan också påkallas av den enskilde själv, vårdnadshavare eller närstående.

Planen formas utifrån behov och tas fram tillsammans med den enskilde och de personer som denna önskar ska närvara. En samordnad individuell plan ska handla om den enskildes behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling.

I en samordnad individuell plan ska det framgå:

  • Vilka insatser som ska göras.
  • Vem som ska ansvara för insatserna.
  • Vilka insatser som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen.
  • Vem av kommunen eller regionen som ska ha det övergripande ansvaret.

Syftet med planen är att ge det samordnade stöd och den vård som den enskilde har rätt till och behöver. En samordnad individuell plan ska ge:

  • Ökat inflytande och delaktighet för den enskilde.
  • Förbättrad samordning.
  • En helhetsbild av den enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och omsorgsgivare.

Planen ska vara aktuell och följas upp kontinuerligt.

IT-stödet Cosmic Link

För att göra en samordnad individuell plan används IT-stödet Cosmic Link. Mer information om Cosmic Link finns här.

Kontaktinformation

Frågor gällande samordnad individuell plan kan besvaras av:

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval