Läkare

Ersättningssystem

Region Värmlands ersättningssystem innehåller olika arvodestyper. Systemet är uppbyggt med ersättningstak och åtgärder. Ett patientbesök berättigar till en av arvodestyperna. Inrapportering av besök per arvodestyp sker till regionens ersättningssystem PriComp. De inrapporterade uppgifterna utgör underlag för utbetalningar från regionen.

Uppföljning och kontroll

Region Värmland har ett ansvar att kontrollera, granska och följa upp de utbetalningar av ersättningar som görs. För detta finns en framtagen uppföljningsmodell. Enkätundersökningar som uppföljning genomförs varje år.