Arbets- och miljömedicin Örebro

Region Värmland har ett avtal med Region Örebro län om arbets- och miljömedicinsk verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro.

Arbets- och miljömedicin (AMM) arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av miljön. AMM är Region Sörmlands, Region Västmanlands, Region Värmlands och Region Örebro läns gemensamma resurs och finns på Universitetssjukhuset i Örebro.

De tre främsta uppgifterna är:

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljön och omgivningsmiljön.
  • Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan av patientverksamheten arbetar AMM förebyggande genom konsultation, rådgivning, information och utbildning. För att upprätthålla spetskompetens i kunskapsområdenna bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete. Via sitt laboratorium och instrumentpool erbjuds kemiska analyser av ämnen i arbets- och omgivningsmiljö och utrustning för provtagning och mätning av kemiska och fysikaliska miljöfaktorer.

Patientmottagningen finns på Universitetssjukhuset i Örebro.

Till Arbets- och miljömedicin i Örebro kan patient komma på remiss från Region Värmland, från andra aktörer till exempel företagshälsovården eller på egenremiss.

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval