Beroende- och missbruksvård

Region Värmland och Värmlands läns Vårdförbund har sedan 2010 en överenskommelse angående missbruks- och beroendevården i Värmland. Avtalet tecknades i syfte att utveckla missbruksvården i länet.

Region Värmland ska erbjuda behandling och vård för personer med beroende och/eller missbruk. Många gånger krävs samarbete med andra för att patienten ska få just den vård och behandling hen behöver.

Nationella riktlinjer - rekommenderade insatser

Socialstyrelsens nationella riktlinjer - Vård och stöd vid missbruk och beroende (2017) syftar till att stimuleraanvändandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Länsöverenskommelserna för vuxna samt barn och unga utgår från nationella riktlinjerna. För de fem geografiska områdena i länet finns sedan lokala handlingsplaner som beskriver vilken aktör som ansvarar för vad.

Struktur för gemensam ledning och styrning i länet

Ansvaret för utvecklingen av beroende och missbruksvården delar Region Värmland med alla Värmlands läns vårdförbund (länets 16 kommuner):

Politisk styrgrypp

Representation från Region Värmland och från Värmlands läns vårdförbund, 2+2. Ordförandeskapet roterar i två-årsperioder, 2017 – 2018 Landstinget i Värmland, från 2019 Värmlands läns vårdförbund.

Protokoll hittar du här.

Central ledningsgrupp

Representeras av tjänstepersoner/chefer:  två socialchefer, förbundschef Värmlands länsvårdförbund och regionens områdeschef för öppenvård. Vidare ingår förnärvarande skolhälsovårdsöverläkare Karlstads kommun, regionens utvecklingsledare barn och unga, utvecklingsledare beroendecentrum, verksamhetschef länsgemensam psykiatri samt sekreterare.

För de fem geografiska områdena i länet finns lokala ledningsgrupper med första linjens chefer som ansvara för att det lokala samarbetet fungerar.

Minnesanteckningar hittar du här.