Barn och ungas hälsa

Hälsoutvecklingen bland barn och unga har stor betydelse för den framtida folkhälsan i Värmland. Därmed blir barn och unga en viktig målgrupp för länets gemensamma folkhälsoarbete.

Barn och ungas hälsa i ett folkhälsoperspektiv

Hälsan hos barn och unga är generellt sett bra. Men samtidigt som barn och ungas hälsa har utvecklats i positiv riktning inom flera områden har hälsoklyftorna mellan olika grupper ökat. Uppväxtvillkorens betydelse för hälsans utveckling synliggörs alltmer. Det gäller även kopplingen till påverkbara bestämningsfaktorer för hälsa.

I ett folkhälsoperspektiv blir det viktigt att minska hälsoklyftorna i samhället genom tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser. Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa är en god investering för vårt samhälle, som också får gynnsamma konsekvenser för varje enskilt barn. Barn har egna rättigheter som slår fast att samhället måste beakta och bevaka samtliga nivåer som hälsofrämjande, förebyggande och vård och behandling.

Här behövs hela samhället för att säkra barnets rättigheter till bästa fysiska, psykiska hälsa samt trygga och goda uppväxtvillkor. Hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, idéburen sektor är viktiga verksamheter för att bidra till en god och jämlik hälsa bland barn och unga och i förlängningen hos den värmländska befolkningen.

Region Värmlands folkhälsostrategi och barns och ungas hälsa

I regionens folkhälsostrategi är barn och ungas hälsa ett prioriterat område.

Delmålen i strategin är: