Folkhälsa i siffror

Folkhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika grupper. Det är därför viktigt att kartlägga, analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.

Samhällsmedicinska arbetsgruppen vid Hållbar utveckling kartlägger, sammanställer och analyserar den värmländska befolkningens hälsoutveckling och sambanden mellan hälsa och dessbestämningsfaktorer. Informationen samlas in genom enkätundersökningar till vuxna och elever men även genom riktade undersökningar till specifika delar av befolkningen.