Styrande dokument

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för SRHR inom Region Värmland. Fram till dess att den är antagen gäller

Strategi för hiv/sti-förebyggande arbete i Värmland 2010-2014

Genomförandeplan 2010-2014

Region Värmlands (fd landstingets) Folkhälsostrategi 2015-2020

Nationellt

Folkhälsomyndigheten fick år 2017 i uppdrag att genomföra en befolkningsundersökning rörande SRHR-frågor. Enkäten skickades ut till 50 000 svenskar och cirka 30 procent besvarade enkäten. Resultaten presenterades under våren 2019. Läs rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats.