Tobaksförebyggande arbete

Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. De viktigaste bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk är tillgänglighet, pris och social acceptans.

Det tobaksförebyggande arbetet utgår främst från lagstiftning och andra regleringsåtgärder. Det kan exempelvis vara tillsyn av tobakslagen, information och utbildning om tobak, kunskapsspridning och opinionsbildning som stödjer tobakspolitiken, tobaksavvänjning. Målet med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning.

Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025 är ett nationellt opinionsprojekt som bland annat verkar för att måldatum och handlingsplan tas fram på nationell nivå. En strävan är att andelen dagligrökare i Sverige ska vara under 5 procent år 2025. Landstinget i Värmland ställde sig bakom Tobacco Endgame hösten 2017. 

Rökfritt Region Värmland

Alla ska kunna vistas i en rökfri miljö och inte bli utsatta för passiv rökning eller röklukt i eller utanför byggnader där Region Värmland har verksamhet. Därför finns riktlinjen Rökfritt Region Värmland.

Enligt riktlinjen ska ingen röka i lokalerna eller vid entréerna. Ingen form av rökning, inhalering eller förångning via till exempel cigaretter, elektroniska cigaretter eller vattenpipa ska förekomma. Det gäller oavsett om produkten innehåller tobak, nikotin, örtprodukter eller annat.

Även bussar, tåg, perronger och hållplatser är rökfria. Det gäller också fordon, konferenslokaler, hotellrum med mera som ägs eller hyrs av Region Värmland. Medarbetare ska inte röka på arbetstid och inte i personalkläder.

Länsgemensamt förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet inom ANDT i Värmland, alkohol, narkotika, droger och tobak, samordnas av länsstyrelsen Värmland och utgår från en gemensam strategi.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana.

Levnadsvanor som inkluderas i riktlinjen är:

  • tobaksbruk (rökning och snusning)
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor 

Vid exempelvis dagligrökning hos vuxna bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal, vilket ofta benämns med tobaksavvänjning.

Region Värmlands arbete utgår från Region Värmlands övergripande vårdprogram. 

Hälso- och sjukvårdens roll

Vid exempelvis dagligrökning hos vuxna bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal, vilket ofta benämns med tobaksavvänjning.

Tobaksavvänjning

I Värmland finns tillgång till tobaksavvänjare, som kan ge stöd vid exempelvis vårdcentraler och vid tobaksavvänjningsmottagning. Inom Region Värmland är tobaksavvänjning avgiftsfri sedan januari 2017.

Länkar till dokument och webbsidor med information om levnadsvanor