Prostitution och människohandel

Människohandel för sexuella ändamål beskrivs som vår tids slaveri och de brottsutsatta är vanligen kvinnor eller flickor.

Förklaringar till att människohandel existerar har bland annat utgått från könsmaktsordningen, fattigdom och migration. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är emellertid efterfrågan.

Syftet med människohandel för sexuella ändamål kan till exempel vara våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande i prostitution eller pornografi. Med otillbörligt medel menas till exempel hot, vilseledande eller utnyttjande av en persons utsatta position. Om den brottsutsatta samtyckt eller inte är irrelevant för om brottet ska rubriceras som människohandel förutsatt att ett otillbörligt medel, till exempel vilseledande, har använts.

Enligt polisens lägesrapport för år 2016 hade människohandel för sexuella ändamål framför allt påträffats i storstadsregionerna men det hade även förekommit på mindre orter i Sverige. Försäljningen av sexuella tjänster beskrivs framför allt ske via Internet. Annonser skrivs av gärningsmännen på ett sätt som ska ge intryck att kvinnorna själva skrivit annonserna.

Rapport från polismyndigheten:
"Människohandel för sexuella och andra ändamål 2016", på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Regeringen presenterade 2018 en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

"Handlingsplan mot prostitution och människohandel" 2018, på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Sex mot ersättning

Socialstyrelsens sidor med Webbutbildning, filmer och information

Resursteam

Region Värmland finns med i ett resursteam för länet vid namn ”resursteam prostitution och människohandel för sexuella ändamål” och dit du kan vända dig för konsultation. Teamet samordnas av Länsstyrelsen i Värmland, se kontaktinformation nedan.