Nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland

Välkommen till Nära Vård i Värmland. Här kan du läsa mer om vad omställningen till Nära vård betyder, hur målbildsarbetet går till och hitta information om hur du som medarbetare eller invånare kan bli delaktig i omställningen. Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland.

Bli delaktig

Dina synpunkter är viktiga och påverkar hur framtidens hälsa, vård och omsorg kan utvecklas. Klicka på länken och berätta vad som är viktigt för dig och vilka förändringar som är nödvändiga.

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en Nära vård, en omställning som involverar alla värmlänningar och förändrar hälso- och sjukvården i grunden.

Tillsammans ska vården och omsorgen finnas närmare individen. Nära vård är inte en ny organisation eller ett nytt namn på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

Nära vård i korthet

  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit
  • Utgår från individuella förutsättningar och behov
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande och förebyggande
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Du ska veta vad du kan göra för att leva hälsosamt och hindra ohälsa. Du ska även känna till var du kan vända dig om du behöver rådgivning eller stöd och vilka verktyg som finns att använda. Vi som vårdgivare ska stötta dig och erbjuda den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt som du behöver. Omställningen innebär att byta fokus från ”Vad är fel på dig?” till ”Vad är viktigt för dig?”.

Nationell, regional och lokal omställning

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Nära vård innebär en klok användning av våra gemensamma resurser. En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården.