Astma och KOL-rådet

Astma och KOL-rådets uppdrag är att arbeta för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier används för att öka vårdkvalitén för denna stora patientgrupp.

Astma och KOL är stora folksjukdomar som blir allt vanligare och som ställer många och höga krav på hälso- och sjukvården. För att vidareutveckla en god och jämlik vård av patienter med dessa sjukdomar har Region Värmland inrättat ett Astma och KOL-råd i Värmland.

Syftet med Astma och KOL-rådet är att bilda en multiprofessionell rådgivande funktion som ska verka för att patienter med astma och KOL får en högkvalitativ och jämlik vård utifrån rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL och andra identifierade kvalitetsutvecklingsbehov.

Rådet har i uppdrag att:

  • Initiera, utarbeta, förankra och vid behov revidera de gemensamma vårdrutiner utgående från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL eller andra nationella vårdprogram/riktlinjer inom området.
  • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, pri-märvård och kommunal sjukvård.
  • Samverka med och vara ett stöd för verksamhetschefer gällande astma/KOL-vård inom all hälso- och sjukvård i Värmland.
  • Bistå regionen med sakkunskap i frågor som rör astma och KOL-vården.
  • Bidra med sakkunskap för att vidareutveckla kvalitetsuppföljning av astma och KOL-vården.
  • Samverka såväl med det nationella programrådet för astma och KOL liksom med det regionala astma och KOL-rådet i Uppsala-Örebroregionen.
  • Informera om rådets arbete till alla berörda verksamheter och sam-verka med berörda professionella nätverk.

Ledamöter i rådet

I Astma och KOL-rådet ingår representanter som har kunskap, intresse och engagemang för vården av patienter med astma och KOL från hälso- och sjukvård och patientföreningar.

Ordförande Vakant
Mats Arne, Samordnare, Sjukgymnast
Yvonne Sjöö Samordnare Distriktssköterska, Astma/KOL sjuksköterska, Koordinator Luftvägsregistret
Inga-Lill Bjöörn, Astma och Allergiföreningen, mellansverige
Anki Hörnlund, Astma och Allergiföreningen, mellansverige
Annika Brattström, Hjärt- Lungföreningen, Värmland
Siw Gidlöf, Ordförande Hjärt-Lung i Värmland
Eva Jonasson, Sjukgymnast, Arvika Sjukhus
Vakant Fysioterapeut, Primärvård
Vakant Dietist, Primärvård
Vakant Kurator
Sara Hagvall, Arbetsterapeut KOL rehab, Centralsjukhuset
Fredrik Carlstedt, Specialist i Allmänmedicin, AKO, Vårdcentralen Filipstad
Taivo Kipper, Lungläkare Lungmedicin Centralsjukhuset
Annica Häggström, Sjuksköterska Lungmottagningen, Centralsjukhuset
Leif Fleron, Överläkare, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin
Britt Runed Eliasson, Allergikonsulent, Barnsjuksköterska, Vårdavdelning 12 barn
Anette Ljungberg, MAR, Fysioterapeut, Karlstads Kommun
Evelina Sundström, MAS, Sjuksköterska, Karlstads Kommun