Om standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regeringen har avsatt totalt två miljarder under 2015-2018 till en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) .

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet. Läs mer om den nationella satsningen Varje dag räknas på Regionala cancercentrum i samverkan.

Införande av standardiserade vårdförlopp

Införandet av de standardiserade vårdförloppen i Region Värmland är en del av det landstingsövergripande arbetet med verksamhetsöverskridande vårdprocesser och organiseras därför på likvärdigt sätt.

Processansvariga och processteam har tillsats bestående av sjukvårdspersonal och erfarna patienter. Arbetet börjar med en kartläggningsfas, följt av en handlingsplan för respektive vårdprocess som ska stödja införandearbetet. Vårdkedjan kommer ibland att korsas mellan de olika diagnoserna, vilket ställer krav på ett samordnat införande i hela landstinget.

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
Telefon: 010-839 11 91

Camilla Staaf
Förbättringsledare med cancersamordnarroll
Telefon: 010-831 48 91

Se filmen om hur SVF fungerar