Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Här hittar du information angående upphandling, kostnads- och ansvarsfördelning för förskrivning av hjälpmedel för inkontinens och urinretention för Region Värmland och kommun.

Inkontinenshjälpmedel ingår fr.o.m. 2013-01-01 i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Kostnadfördelning

Statsbidraget, 86 kronor per invånare, baseras på invånarantalet i länet och gäller för personer i ordinärt boende. Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Ansvarsfördelning

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för förskrivning till personer som själva eller tillsammans med ledsagare kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning/vårdcentral eller specialistklinik eller tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS = stöd och service till vissa funktionshindrade i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.

Enheten för Asyl och flyktingsfrågor på Region Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, läs mer på sidan Rätt att få inkontinenshjälpmedel.

Det finns i Värmland ett team med olika yrkesgrupper som arbetar med frågor och omhändertagande av MMC-patienter som går från barn till vuxen. Om du förskriver inkontinensartiklar till MMC -patienter, kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut. 

Kommuner

Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende, olika former av avlastning- och korttidsboende, personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och till personen i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

 

Läs mer