Programområden

Inom kunskapsstyrningssystemet finns 23 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

De nationella programområdenas uppdrag är att:

  • Leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.
  • Följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd).
  • Bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används.
  • Omvärldsbevaka
  • Ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar.
  • Nivåstrukturering
  • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Metod- och processtöd

Strukturen för kunskapsstyrning är oberoende av vårdens organisering och bygger på programområden och samverkansgrupper som följer patientens flöde genom vården, och kan därför inte kopplas specifikt till hälso- och sjukvårdens område öppenvård eller slutenvård.

Inom varje programområde och samverkansgrupp finns utsedda sakkunniga företrädare. Arbetet i dessa grupperingar är underställt kunskapsstyrningsrådet. Region Värmlands metod- och processtöd för kunskapsstyrning ges genom respektive programområdes utvecklingsledare. Styrningen utgår från regionens kliniska kunskapsstödsenhet som har uppdraget att säkerställa ordnat mottagande av kunskapsstöd och att ge stöd så vårdens processer utvecklas på ett enhetligt sätt. För att säkerställa enhetligheten används gemensamma metoder och verktyg.