Standardiserad utskrivning

Med standardiserad utskrivning kan vi öka vårdkvaliteten genom en delaktig och trygg patient.


Filmen beskriver hur man kan arbeta med utskrivning av patienter på ett strukturerat och trygghetsskapande sätt. Genom att utveckla utskrivningsförfarandet med ett standardiserat arbetssätt kan vi minska antalet återinskrivningar och arbeta för undvikbar slutenvård.

En processkarta från akuten och vårdavdelning samt en som beskriver rehabprocessen har tidigare arbetats fram inom ramen för projektet. Identifierade förbättringsområden kan sen tas med till handlingsplaner.

 

I grundmodellen för en standardiserad utskrivning ingår:

  1. Riskbedömning
  2. Patienter från akutmottagning som inte skrivs in på vårdavdelning
  3. Patienter som skrivs in på vårdavdelning (slutenvård)
  4. Patientinformation - "Blå mappen"
  5. Skriftlig vårdplan från dag 1
  6. Enkel läkemedelsgenomgång
  7. Utskrivningsplanering
  8. Utskrivningsmeddelande inklusive läkemedelsberättelser
  9. Information och råd efter utskrivning
  10. Hemgång

 

Grundmodellen för standardiserad utskrivning kan kompletteras med:

 

Hälsofrämjande förhållningssätt - Informera i dialog

Som en bas för hela arbetet ligger ett hälsofrämjande förhållningssätt och samtalsmetodiken Informera i dialog.

Tillbaka till Vård och behandling