Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

I det regionsövergripande uppdraget ingår att:

  • stödja dialog och kunskapsutveckling i etiska frågor, initiera nya frågor av betydande etisk vikt, samt vägleda diskussionen kring etiska frågor inom Region Värmland.
  • arbeta på uppdrag från regionstyrelse, regionsdirektör och hälso- och sjukvårdschef.
  • stå till förfogande för rapporter till och samtal med regionssstyrelsen, regionsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning samt handikapprådet och pensionärsrådet.
  • lämna synpunkter inför beslut i politiska eller tjänstemannaledningen och fungera som intern remissinstans.
  • följa och delta i den nationella och internationella diskussionen om viktiga etiska frågor inom hälso- och sjukvård.

Etikkommitténs medlemmar

Peter Stenbom, ordförande, chefläkare 
Rolf Ahlzén, sakkunnig, läkare 
Marita Toreheim Kase, verksamhetschef neurolog- och rehabiliteringskliniken 
Lena Ohlsén, verksamhetschef, rättspsykiatri 
Margareta Billebo, sjuksköterska, barn- och ungdomsmedicin 
Annika Wessmark, utredningstandläkare
Peter Ekevig, läkare, onkolog, CSK
Maryna Bialesta Vilhelm, sjuksköterska, Arvika sjukhus