VRE - utbrottsarkiv

Övervakning av VRE inom slutenvården, 2019-10-16

Vårdhygien i Örebro har meddelat att det hittills har diagnosticerats åtta patienter med VRE i samband med utbrottet i Örebroregionen.
Samtliga patienter har smittats i samband med vård på antingen kirurgavdelning 39 i Örebro eller kirurgavdelning 7 i Karlskoga. Vi bedömer utifrån det att följande avgränsning av VRE-screening kan göras:
* Patienter som läggs in i slutenvården i Värmland och som har vårdats på vårdavdelning 39 i Örebro eller vårdavdelning 7 i Karlskoga någon gång sedan 2019-08-01 ska screeningodlas för VRE.
* Patient med riskfaktorer som vårdats på sjukhus utanför Värmland ska som tidigare alltid MRB-screenas,  
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/MultiresistentaBakterierMRB/.

På remissen för beställning av VRE ska man skriva "kopplat till Örebro-utbrottet, Van A?", vilket underlättar hanteringen för mikrobiologen (Van A är en resistensgen). För mer information kring hur man praktiskt beställer och tar screeningodlingar, se provtagningsanvisningar VRE.


Övervakning av VRE inom slutenvården, 2018-12-28

I slutet av januari 2017 identifierades det första fallet av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Utredningen har hittills identifierat 20 fall av VRE. Det senaste fallet påvisades i september 2017. Samtliga fall, utom det första, har hittats i screeningodlingar.  Utbrottet anses nu vara över. tidigare.

För närvarande pågår VRE-utbrott i flera andra landsting och regioner i Sverige. Det är därför av yttersta vikt att screeningodla patienter för MRB (MRSA, ESBL, VRE) som övertas från andra sjukhus utanför Region Värmland. 

När en vårdavdelning vårdar en patient som har VRE gäller rutinen VRE slutenvård. Det gäller både när patienten är känd sedan tidigare, och överflyttas eller kommer åter in, och när patienten är nydiagnostiserad. 

Observera att avskrivning av VRE i allmänhet inte är aktuellt då det saknas riktlinjer för avskrivning av VRE. En negativ VRE-odling på tidigare VRE-positiv patient innebär alltså inte att man kan avskriva bärarskapet. 

Interventioner inom flera områden har varit av vikt för att begränsa smittspridningen i samband med VRE-utbrottet. 

Framgångsfaktorer vi vill betona är:

- Stöd från hälso- och sjukvårdsledningen att vidta nödvändiga åtgärder. 
- Ett mycket aktivt arbete och engagemang hos berörda avdelningar.
- Följsamhet hos personalen.
- Flexibel och kompetent personal på mikrobiologen och städenheten. 

Fortfarande gäller (som alltid): 
- 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner! 

Provtagningsrutin VRE           
VRE, tidsbundna övervakningsodlingar