Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Från juni 2020 ska mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) genomföras på samtliga avdelningar och enheter inom Region Värmland med minst 10 observationer per månad. Avdelningschef och hygienombud ansvarar för att observationer blir utförda och registrerade i PPM-verktyget.