Kort information till dig som nytt hygienombud

Välkommen som hygienombud.

Din roll

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete och att delta i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland för att förmedla och dela kunskap och erfarenhet.

Avsätta tid för arbetet

Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Det är vikigt att du och din chef redan från början är medvetna om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Ni ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmöten ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

Information för att starta ditt arbete som hygienombud

På vår hemsida finns den information du behöver för att kunna starta igång ditt arbete. Här finns en arbetsbeskrivning för dig och mer detaljerad information om vad ett hygienombud gör. Det finns information om hygienföreskrifterna och vår tillämpning av dem och information om följsamhetsmätningar och PPM-verktyget, vårt rapporteringssystem. Under fliken A-Ö sjukdomar finns information om de diagnoser du kan komma att få frågor om. Under varje diagnosrutin finns information om städning, skyddsutrustning och isolering.

Nedan följer en checklista för att underlätta för dig som nytt ombud så att du enkelt kan gå igenom den information som finns tillgänglig.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Utbildning

Varje höst planeras en utbildning under en dag för nya hygienombud. 
För aktuella utbildningar se här.

Checklista