Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett nära samarbete med alla kommuner i Värmland.

Hösten 2016 bildades kommunala nätverket för vårdhygien. I nätverket ingår medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för vårdhygien från kommunerna i Värmland. Nätverket har möte 1-2 gånger per år.

Sedan mars 2020 har vårt samarbete utökats med Teamsmöten för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och representanter för Smittskydd Värmland 1-2 gånger i veckan. På dessa möten pratar vi om aktuella frågor gällande hygienrutiner, skyddsutrustning och smittspårning för covid-19. Under hela pandemin har vi haft flera tillfällen med utbildning för kommunens personal. Våren 2021 kommer vi att ha utbildning för hygienombud, chefer och MAS:ar för alla kommuner.

Nedan finns dokument som är utarbetade för kommunal vård. Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finna under respektive sjukdom. 

Länk till sidan covid-19 (coronavirus)
Här finns samlad information om covid-19 med bland annat rutiner vid misstänkt eller bekräftat fall, provtagning och smittspårning.

Husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård 

Hygienrutiner personliga assistenter  

Egenkontroll hygienrond hemsjukvård

Egenkontroll hygienrond kommunal vård 

Riktlinje för vårdhygien inom kommunal vård och omsorg 

Undervisningsmaterial om basala hygienrutiner

Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid-19
Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning (Socialstyrelsen)

Diskussionsfilmer för kommunal vård och omsorg (Smittskydd och vårdhygien, Region Jönköpings län)

Basala hygien- och klädregler (BHK) inom särskilt boende (Regionförbundet i Kalmar län, YouTube, 3:07)

Basala hygien- och klädregler (BHK) inom hemtjänsten (Regionförbundet i Kalmar län, YouTube, 3:09)